Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
INFORMÁCIE V ZMYSLE USTANOVENIA ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom Informačného systému je
Wenge s.r.o.
Komenského 553/1 , 085 01 Bardejov
IČO : 50 400 975
IČ DPH : SK2120318915

1. Účel spracúvania osobných údajov: vytváranie objednávok,fakturácia

2. Zoznam spracúvaných osobných údajov:
fyzické osoby klienti:
a. meno a priezvisko
b. e-mailová adresa a kontaktná adresa
c. telefón

3. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na Stránke poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie
na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.

4. Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby: Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla.

5. Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu: osobné údaje dotknutá osoba
do Informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe, predzmluvných vzťahov, keďže spracúvanie osobných údajov je
nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Čas platnosti súhlasu za účelom poskytnutia
informácií je 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu pričom dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať odvolať, a to
písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa.

6. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely: Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové
účely a použije e-mailovú adresu dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv. newsletterov).

7. Forma zverejnenia: Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.

8. Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov do tretích krajín ani do krajín Európskej únie sa neuskutočňuje.

9. Poučenie o právach dotknutej osoby: Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s
platnými právnymi predpismi SR.
Prevádzkovateľ v zmysle čl. 24 nariadenia GDPR a ust. § 31 Zákona pristúpil k prijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych a bezpečnostných
opatrení a záruk, ktoré zohľadňujú najmä:

  • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť, obmedzenie a kompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia a šifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť a dostupnosť;
  • zásady nevyhnutnosti a primeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah a množstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania a prístup k osobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov s ohľadom na účel spracovateľskej operácie;
  • povahu, rozsah, kontext a účel spracovateľskej operácie;
  • odolnosť a obnovu systémov spracúvania osobných údajov;
  • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;
  • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov a promptné informovanie dozorného orgánu a zodpovednej osoby;
  • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;
  • riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť a závažnosť rizika v súvislosti so spracúvaním a na identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).

Informácie o účele spracúvania a dobe uchovávania osobných údajov
Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený,
výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných
údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah
osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho
rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.
Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú
jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe
poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito
informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.
Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu.
V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a oznámime Vám presnú dobu uchovávania týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.
Súbory cookies:
Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa
ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri
nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.
Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky, stránka si napríklad zapamätá, že ste
prihlásení pod svojou prezývkou a pri nasledujúcom načítaní nemusíte znova zadávať svoje prihlasovacie údaje. Používame dočasné a trvalé cookies, dočasné sa
uchovávajú vo vašom zariadení kým nezavriete stránku. Naopak trvalé cookies zostávajú vo vašom zariadení do uplynutia svojej platnosti (napr. pár týždňov,
mesiacov) alebo dokým ich ručne nevymažete.
Prečo Prevádzkovateľ používa cookies?
Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti
Google.
Základné a prevádzkové cookies Prevádzkovateľ
Tieto súbory využíva Prevádzkovateľ na zapamätanie si prihlásenia do Prevádzkovateľ.sk a ďalších pridružených webov, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací
formulár s prezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah
a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nebude možné.
Cookies tretích strán
Prevádzkovateľ.sk využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Prevádzkovateľ pre
využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od
týchto stránok tretích strán. Spoločnosť Prevádzkovateľ s.r.o., ako prevádzkovateľ stránky Prevádzkovateľ.sk nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies
tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie o cookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia
alebo pravidlá používania služby.
Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?
Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami
súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie
inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov.
Môžem zablokovať ukladanie cookies?
Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho
internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení
zvlášť podľa svojich preferencií.
Prevádzkovateľ rešpektuje vaše rozhodnutie o akceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej
stránky.
Vložený obsah z iných webových stránok
Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako,
akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.
Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým
obsahom, včetne sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.
Práva dotknutej osoby
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) Vám ako dotknutej osobe garantujú tieto práva:
a) právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom, ktorého obsahom je:
 právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;
 v prípade, že sú osobné údaje Dotknutej osoby spracúvané, právo získať prístup k spracúvaným osobným údajom a právo získať tieto informácie:
– informáciu o účeloch spracúvania;
– informáciu o kategóriách dotknutých osobných údajov;
– informáciu o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä v prípade príjemcov v tretích
krajinách alebo medzinárodných organizácií;
– ak je to možné, informáciu o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, informáciu o kritériách na jej
určenie;
– informáciu o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Dotknutej osoby alebo ich vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania a o existencii práva namietať proti takémuto spracúvaniu;
– informáciu o práve podať sťažnosť dozornému orgánu;
– ak sa osobné údaje nezískali od Dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;
– informáciu o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1. a 4. Nariadenia a v týchto
prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania osobných
údajov pre Dotknutú osobu;
 právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 Nariadenia, týkajúcich sa prenosu osobných údajov, ak sa osobné údaje prenášajú do
tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii;
 právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, avšak za dodržania podmienky, že právo na poskytnutie kópie spracúvaných
osobných údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
Právo Dotknutej osoby na prístup k osobným údajom vo svojej podstate znamená, že Dotknutá osoba má právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa
spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Na žiadosť Dotknutej osoby poskytneme kópiu
osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré Dotknutá osoba požiada, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci
administratívnym nákladom. Ak Dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe,
pokiaľ Dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Informácie musia byť poskytnuté okamžite, najneskôr v lehote 1 mesiaca. Máme právo predĺžiť dobu
spracovania žiadosti o ďalšie 2 mesiace pokiaľ je požiadavka zložitá alebo častá. Musí však Dotknutej osobe do 1 mesiaca oznámiť dôvod predĺženia doby
spracovania. V prípade žiadosti neodôvodnenej alebo príliš častej máme právo účtovať poplatok primeraný nákladom alebo odmietnuť žiadosť. Musíme vysvetliť
dôvod odmietnutia a právo dotknutej osoby obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán.
b) právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov, ktorého obsahom je:
 právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby;
 právo na doplnenie neúplných osobných údajov Dotknutej osoby, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia Dotknutej osoby;
 Právo Dotknutej osoby na opravu osobných údajov znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov,
pokiaľ by boli nepresné či neúplné. Dotknutá osoba má právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia
doplnkového vyhlásenia.
c) právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov (tzv. právo „na zabudnutie“), ktorého obsahom je:
 právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby, ak je splnený niektorý z
týchto dôvodov:
– osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
– Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a to za splnenia podmienky, že neexistuje iný právny základ pre
spracúvanie osobných údajov;
– Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie osobných údajov alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku 21 ods. 2. Nariadenia;
– osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému
Prevádzkovateľ podlieha;
– osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Nariadenia;
 právo, aby Prevádzkovateľ, ktorý zverejnil osobné údaje Dotknutej osoby, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení
podnikol primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov,
že Dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky;
pritom platí, že právo na vymazanie osobných údajov s obsahom práv podľa článku 17 ods. 1. a 2. Nariadenia [t. j. s obsahom práv podľa (i) a (ii) tohto
písm. c) bodu J. tohto dokumentu] nevznikne, pokiaľ je spracúvanie osobných údajov potrebné:
1. na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
2. na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha,
alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi;
3. z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2. písm. h) a i) Nariadenia, ako aj článkom 9 ods. 3. Nariadenia;
4. na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, pokiaľ je
pravdepodobné, že právo uvedené v článku 17 ods. 1. Nariadenia znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania osobných
údajov; alebo
5. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
Právo Dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov teda znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) nie sú potrebné pre účely, pre ktoré
boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené
dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.
d) právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorého obsahom je:
 právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
– Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných
údajov;
– spracúvanie osobných údajov je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho
obmedzenie ich použitia;
– Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov;
– Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1. Nariadenia, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane
Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby;
 právo, aby v prípade, že sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo podľa podbodu (i) tohto písm. d) bodu J. tohto dokumentu, takéto obmedzene
spracúvané osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvali len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo
obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej
únie alebo členského štátu;
 právo byť vopred informovaný o zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov;
 Právo Dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek sporné otázky ohľadom
spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov tak, že osobné údaje dotknutej osoby môžeme mať len
ukladať a nie ďalej spracúvať.
e) právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom, ktorého obsahom je:
 právo, aby Prevádzkovateľ oznámil každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo
obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1. a článku 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to
nevyžaduje neprimerané úsilie;
 právo, aby Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informoval Dotknutú osobu, ak to Dotknutá osoba požaduje;
 Právo Dotknutej osoby na splnenie oznamovacej povinnosti voči príjemcom znamená povinnosť Prevádzkovateľa oznámiť každému príjemcovi,
ktorému osobné údaje Dotknutej osoby poskytol, každú opravu a vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania. Túto povinnosť
Prevádzkovateľ nemá len v prípade, ak je takéto oznámenie z objektívnych dôvodov nemožné alebo si vyžaduje neprimerané úsilie.
f) právo Dotknutej osoby na prenosnosť osobných údajov, ktorého obsahom je:
 právo získať osobné údaje, ktoré sa týkajú Dotknutej osoby a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, ak:
– sa spracúvanie zakladá na súhlase Dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia alebo článku 9 ods. 2. písm. a) Nariadenia,
alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1. písm. b) Nariadenia, a súčasne;
– sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, a súčasne;
– právo na získanie osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje
ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ bránil, nebude mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných;
 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné;
 Právo na prenosnosť údajov znamená, že máte právo získať od nás Vaše osobné údaje, ktoré ste nám predtým poskytli, v štruktúrovanom, bežne
používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli ďalšiemu prevádzkovateľovi za splnenia
zákonných podmienok; uplatnením tohto práva nie je dotknuté Vaše právo na výmaz osobných údajov. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných
údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou.
g) právo Dotknutej osoby namietať, ktorého obsahom je:
 právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je
vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach
Nariadenia;
 [v prípade realizácie práva kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov,
ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1. písm. e) alebo f) Nariadenia, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na
týchto ustanoveniach Nariadenia] právo, aby Prevádzkovateľ ďalej nespracúval osobné údaje Dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné
oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie
alebo obhajovanie právnych nárokov;
 právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v
rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; pritom platí, že ak Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho
marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať;
 (v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti) právo na uplatnenie práva namietať proti spracúvaniu osobných údajov prostredníctvom
automatizovaných prostriedkov s použitím technických špecifikácií;
 právo namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie Dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa týka Dotknutej osoby, ak sa
osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1. Nariadenia, avšak s výnimkou
prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;
Právo Dotknutej osoby namietať teda znamená, že ako Dotknutá osoba môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré
spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z oprávnených dôvodov. Pri spracúvaní osobných údajov za účelmi marketingu prestaneme ihneď po obdržaní
námietky.
h) právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním, ktorého obsahom je:
 právo, aby sa na Dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov, vrátane
profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú, s výnimkou prípadov podľa článku 22 ods. 2. Nariadenia
[t. j. s výnimkou prípadov, ak je rozhodnutie: (a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom, (b) povolené
právom Európskej únie alebo právom členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce
ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby alebo (c) založené na výslovnom súhlase Dotknutej osoby];
Právo Dotknutej osoby súvisiace s automatizovaným individuálnym rozhodovaním znamená, že ako Dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na vás
nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo
vás podobne významne ovplyvňujú. V prípadoch ak je takéto spracúvanie nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy alebo založené na výslovnom súhlase
Dotknutej osoby, prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov Dotknutej osoby, najmä prijme minimálne opatrenia,
ako právo na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, právo dotknutej osoby vyjadriť svoje stanovisko a práva dotknutej osoby napadnúť rozhodnutie.
i) Právo dotknutej osoby podať návrh na začatie konania v zmysle ustanovenia § 100 zákona o ochrane osobných údajov, ktorého obsahom je:
 právo Dotknutej osoby, ktorá sa domnieva, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu jej osobných údajov alebo došlo k zneužitiu jej osobných údajov,
podať na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len ,,Úrad“) návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov;
 Návrh na začatie konania možno podať písomne, osobne ústnou formou do zápisnice, elektronickými prostriedkami, pričom musí byť podpísaný zaručeným
elektronickým podpisom, telegraficky alebo telefaxom, ktorý však treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do 3 dní;
 Predmetný návrh musí v zmysle ustanovenia § 100 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov obsahovať:
– meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis navrhovateľa;
– označenie toho, proti komu návrh smeruje; názov alebo meno a priezvisko, sídlo alebo trvalý pobyt, prípadne právnu formu a identifikačné
číslo;
– predmet návrhu s označením, ktoré práva sa podľa tvrdenia navrhovateľa pri spracúvaní osobných údajov porušili;
– dôkazy na podporu tvrdení uvedených v návrhu;
– kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie práva podľa § 28, ak sa takéto právo mohlo uplatniť, alebo uvedenie dôvodov hodných osobitného
zreteľa;
 Úrad následne rozhodne o návrhu navrhovateľa v lehote do 60 dní odo dňa začatia konania. V odôvodnených prípadoch môže Úrad túto lehotu primerane
predĺžiť, najviac však o 6 mesiacov. O predĺžení lehoty Úrad písomne informuje účastníkov konania.